LED Belysning as. salgs/levering og garantivilkår.

Med mindre annet skriftlig avtales gjelder nedenstående leverings-, og betalingsbetingelser, garanti og betingelser
knyttet til reklamasjon, retur og kreditering. Ved bestilling erklærer kunden seg enig i betingelsene. Alle bestillinger og
avtaler, faktureres til de på bestillingsdagens gjeldende priser og betingelser. Priser og leveringstider på
spesialarmaturer er bare bindende for de tilbudte typer og antall.
LED-Belysning as. har salgspant i leverte og fakturerte varer (Pantelovens §3-14, 3-22) inntil varene er betalt, i den
utstrekning salgspant er gyldig etter gjeldende rett.
Leveringsbetingelser.

 

Forsendelse skjer som:
• Alle våre priser er fob. Oslo
• For alle leveranser utover Oslo/Stor-Oslo beregnes et frakttillegg av netto fakturabeløp som følger:
Sone 1 – Østlandet: 5,0 %
Sone 2 – Sørlandet: 6,5 %
Sone 3 – Vestlandet: 7,0 %
Sone 4 – Nord-Norge: 6,0 %
• Transportforsikring for leveranser utover Oslo/Stor-Oslo,belastes kjøper med 0,5 %.
Ved ekspressforsendels skal frakttillegg avtales særskilt.
• LED-Belysning har intet ansvar for leveringsforsinkelse som skyldes force majeure. Som force majeure
regnes også streik og/eller lock out transportør eller underlevrandører.
• Ved forsinket levering direkte forårsaket av LED-Belysning vil det bli beregnet ansvar, begrenset opp til
10 %av netto fakturaverdi av leveransen til dekning av dokumenterte merkostnader, og konvensjonalbot.
• Indirekte kostnader som følge av forsinkelsen dekkes uansett ikke.
• Kunden har ansvar for å kontrollere varen ved mottak og plikt til straks å anmelde overfor transportør og
LED-Belysning`s ordrekontor der skade eller manko kan påvises. Fraktbrev fra transportør skal annmerkes
og signeres av sjåfør og mottaker.
Skjer reklamasjonen etter at godset er mottatt, påhviler det den som reklamerer å bevise at skaden
eller mankoen er oppstått før godset ble mottatt. Hvis dette ikke kan bevises, skal godset anses å
ha blitt levert i fullgod stand. Mangler ved forsendelse må meddeles skriftlig til Led Belysning AS
ordrekontor uten ugrunnet opphold og senest innen 3 dager etter varemottak.
Faktura- eller ordre-/pakkseddelnummer må alltid oppgis.
Betalingsbetingelser
Med mindre annet skriftlig avtales, er betalingsbetingelser netto pr. 15 dager fra fakturadato. Etter forfall belastes
rente i henhold til den gjeldende morarente. Fakturaen dateres den dag varen sendes fra produksjonssted/lager.
Etter avtale med kunde kan LED-Belysning be om garanti for riktig betaling, eventuelt forskuddsbetale leveransen
før varen leveres eller settes i produksjon.

Tekniske reklamasjoner
Reklamasjoner må fremsettes samme dag som feil er oppdaget. Akseptering av reklamasjon vil ellers ikke påregnes.
Ved aksept av reklamasjon vil saken få tildelt et eget reklamasjonsnummer. Dette nummeret må benyttes i all
korrespondanse med LED-Belysning as.
Ved reklamasjon på ett enkelt produkt kjøpt fra hentelager hos grossist innleveres produktet hos grossist, hvor saken
behandles sammen med LED-Belysning as. I mer omfattende tilfelle skal reklamasjonsrapport utfylles skriftlig i
fellesskap med LED-Belysning as.
LED-Belysning`s sitt ansvar begrenses til defekter eller mangler som en direkte følge av fabrikasjonsfeil.
Defekte deler blir erstattet med nye ved retur til vårt lager eller produksjonssted.
Feilsøking i anlegget eller kostnader ved demontering og nymontering av materiell levert av andre enn LED-Belysning
as. dekkes ikke.
Reparasjoner som blir utført på stedet etter kundens anmodning blir bare godtgjort av LED-Belysning as. når dette er
skriftlig avtalt på forhånd og fakturaen inneholder referanse til riktig ref. nummer.
Tingforvoldt skade: LED-Belysning as. har ikke ansvar for driftstap, tapt fortjeneste eller andre økonomiske
konsekvenser for skade voldt av levert materiell.
LED-Belysning as. sitt ansvar bortfaller når produktet monteres under andre forhold enn forutsatt.
Retur og kreditering

• Vare tas ikke i retur uten skriftlig avtale. Egen returavtale inkl. informasjon om faktura- eller ordre-
/pakkseddelnummer må følge varene. Varer som ikke sendes i henhold til returavtale

• eller uten avtale vil ikke bli kreditert.
• Tidsfrist for retur er innen 30dgr. fra fakturadato.
• Retur må skje i original og uskadet emballasje.
• Returforsendelser skjer på kundens regning og risiko.
• Spesialprodukter, samt ikke lagerførte produkter krediteres ikke.
Forhold til annen lovgivning
Kjøpsloven og annen lovgivning får anvendelse som tillegg til denne avtale i den grad denne avtale ikke inneholder
avvikende bestemmelser.

Generelt
Alle priser er eks. miljøgebyr. Miljøgebyr blir belastet etter til enhver tid gjeldende satser fra Renas. Innføring av
miljøgebyret er i henhold til Forskrift om kasserte elektriske og elektroniske produkter fastsatt av
Miljøverndepartementet 16.3.1998.
Alle avtalte priser er fob. Oslo eks. fraktsonetillegg, miljøavgift og mva.

 

GARANTI VILKÅR LEDBELYSNING AS.
LED-Belysning as. har 5 års garanti mot produksjons- og materialfeil på alle våre merkevareprodukter samt egne
produkter. Forutsatt at betingelsene nedenfor er oppfylt, vil LED-Belysning erstatte defekte produkter med nye
produkter. Led-Belysning vil også i enkelte tilfeller bistå med utskifting av defekte produkter. Men dette må vurderes i
hvert enkelt tilfelle med selger.
Garantiavtalen er gyldig fra fakturadato og gjelder for produksjons- og materialfeil dersom produktene har blitt
brukt/installert;
Utelukkende i samsvar med produktets tiltenkte formål og anvendelsesspesifikasjoner. Innenfor
den angitte operative rammen, f.eks. Miljø. Med strømforsyning innenfor det angitte området,
dvs. spenning, strøm og frekvens og på en profesjonell og lovlig måte og i samsvar med
produktdatablad, service- og brukermanualer.

Garantien dekker ikke:
Noen form for følgeskader. Feil som skyldes eksponering for ekstreme forhold, f.eks. torden, lyn, vanninntrengning,
brann, dårlig ventilasjon eller andre forhold utenfor LED-Belysning sin kontroll.
Deler som må byttes ut på grunn av normal slitasje, f.eks. utbyttbare lyskilder, startere og batterier.
Feil grunnet kompatibilitetsproblemer mellom produktene, installasjons- og integrasjonsmiljøet, f.eks. kontrollsystem
og strømforsyning eller produkter som har blitt endret eller reparert av uautorisert personell.
Normale vedlikeholds- og reparasjonsproblemer.

LED-Belysning as.
Drammensveien 52c.
0271 Oslo
Reg.nr.:913470036